ANBI verantwoording

Algemene gegevens:
Naam:                              Vrije Evangelische Gemeente ’t Veerlicht te Raamsdonksveer
RSIN/Fiscaal nummer:    851926575
Website adres:                www.veerlicht.nl
E-mail:                             info@veerlicht.nl
Bezoekadres:                  Ontmoetingscentrum
                                        Kerkplein 5
                                        4944 XD Raamsdonk
Postadres:                      Hertogshoef 202
                                        4941 KJ  Raamsdonksveer
                                        0162-514938

Doelstelling en visie:
Als gemeente is het ons verlangen om in Raamsdonksveer en omgeving te laten zien wie Jezus Christus is, om de liefde van God zichtbaar te maken voor iedereen, en die uit te dragen. We willen dat doen door onze houding, door onze woorden en daden, door een gastvrije gemeente te zijn, verkondigend, dienstbaar aan onze omgeving. Het is ons verlangen dat daardoor mensen Jezus Christus leren kennen als hun Verlosser en Heer, en volgelingen van Hem worden.
Ons uitgangspunt daarbij is de Bijbel, het door God geïnspireerde Woord. Ons voorbeeld is het leven van Jezus Christus op aarde.
We willen een gemeente zijn waarin iedereen de gelegenheid krijgt om actief betrokken te zijn met zijn/haar gaven en talenten.

Beleidsplan:
Het beleidsplan is opgedeeld in verschillende delen die betrekking hebben op afzonderlijke activiteiten binnen de kerkelijke gemeente. Zij worden op deze pagina weergegeven.

Samenstelling bestuur:
De gemeente wordt bestuurd door een oudstenteam, bestaande uit door de gemeente gekozen leden. De samenstelling bestaat uit een voorzitter, een secretaris en oudsten die elk verantwoordelijk zijn voor kerkelijke activiteiten, zoals o.a. pastoraat, jeugdwerk en zending.
Een penningmeester hoeft geen deel uit te maken van het oudstenteam.

Beloningsbeleid:
De leden van het oudstenteam ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er zijn geen medewerkers in (loon)dienst. Aan sprekers die tijdens de samenkomsten op zondagen preken wordt een preekvergoeding en reiskostenvergoeding betaald.
Alleen werkelijke kosten die door leden zijn gemaakt worden vergoed.

Activiteitenverslag:
Naast wekelijkse samenkomsten zijn oudsten, leden en regelmatige bezoekers op velerlei gebied actief. Enkele activiteiten die genoemd kunnen worden zijn bijbelgesprekskringen, pastorale zorg, bezinningsdagen, speciale vieringen tijdens christelijke feestdagen, evangelisatie, kinder- en jeugdwerk, gebedsgroepen en externe contacten die tot doel hebben de liefde van Jezus Christus bij anderen bekend te maken. Voor meer concrete activiteiten verwijzen wij naar de specifieke webpagina’s.

N.B. Door de huidige corona crisis zijn de wekelijkse samenkomsten vervallen en daarvoor in de plaats zijn, vanaf maart 2020, tweewekelijkse online diensten in het leven geroepen, waarbij de basisstructuur van de live samenkomsten in stand wordt gehouden. Overige activiteiten, zoals boven vernoemd, worden, met inachtneming van de overheidsmaatregelen, zoveel als mogelijk naar behoefte uitgevoerd.

Financiële Verantwoording:
De financiële middelen die worden gebruikt om de doelstelling van de gemeente vorm te geven worden hoofdzakelijk verkregen uit vrijwillige periodieke bijdragen en giften.
Via de link Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen is het formulier te bekijken wat vanaf 1 januari 2021 dient te worden gebruikt als publicatieplicht voor verantwoording van kerkgenootschappen.