Diakonie en Zending

Beleidsplan

Voor de komende 4 jaar vanaf de datum dat we als ’t Veerlicht zelfstandig worden.

1.   De doelstelling (het missionstatement) van de Diakonie en Zending
Diaconaat vormt een rode draad door de bijbel. Belangrijke bijbelse lijnen vormen daarom de basis voor ons diaconale handelen. Het begint al in Genesis 1, waar God ons het gebod geeft om heerschappij te voeren over de schepping (Gen. 1:26-30). We noemen dit het cultuurgebod, en vullen dit vaak in met het begrip rentmeesterschap, waarmee we bedoelen dat de aarde niet van ons is, maar dat we de aarde te leen hebben. We mogen er gebruik van maken, maar dragen ook verantwoordelijkheid over hoe we met de schepping omgaan.
Een tweede belangrijke Bijbelse lijn vinden we in de begrippen barmhartigheid en gerechtigheid.
Barmhartigheid betekent letterlijk ‘erbarmen tonen,’ oftewel, medelijden hebben, je ontfermen over mensen in nood. Een belangrijke kerntekst is Mat. 25:31-46, waar Jezus onderwijs geeft over wat de kerk later de ‘werken van barmhartigheid’ is gaan noemen. De basis voor de zending is voor ons de opdracht die Jezus heeft gegeven in Mat.28:19 en 20: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb”.

2. De plannen ofwel activiteiten (Deo Volente)
de activiteiten door de gemeente naar binnen toe:
A. daadwerkelijk praktische hulp bieden aan gemeenteleden of bezoekers
B. tijdelijke financiële hulp
de activiteiten door de gemeente naar buiten toe
–  tweedehands kledingkraam/ winkel
–  overleg en participatie bij de uitvoering van het beleid van de burgerlijke gemeente
–  w.b.t. sociaal en maatschappelijk welzijn van de burgers van de Gemeente Geertruidenberg.
–  overleg en, zo mogelijk, samenwerking met de andere kerken uit de Gemeente Geertruidenberg inzake diakonie en zending
–  deelname maatschappelijke betrokkenheid zoals bijv. 4 mei herdenking
–  financieel en praktisch ondersteunen van zendingsprojecten. Op dit moment worden de volgende projecten financieel ondersteund:

    • – Ad en Anneke Bor en hun werk bij Stichting GAiN
    • – Karin van den Bosch, Stichting Bridge to Light, Ethiopië
    • – Frits en Tineke Sleeswijk-Visser, Stichting De Schaapspoort (Poarta Oilor), Roemenië

(zie ook de links in het hoofdmenu)

–      financieel ondersteunen van diverse diakonale of zendingsgerichte doelen, eens per maand d.m.v. een bijzondere collecte.
–      het stimuleren van deelname aan zendingsprojecten.

3. De doelgroepen voor al deze activiteiten
– de gemeente zelf,
– heel Raamsdonksveer/ Geertruidenberg
– wereldwijd (Zending)

4.  Waarom deze plannen?
Deze plannen passen bij ons Mission Statement. Daarnaast willen we de gemeente zendingsbewust maken en de betrokkenheid op de mensen binnen en buiten de gemeente vergroten.

5. Hoe deze plannen uit te voeren?
A. coördinator praktische hulp
B. tijdelijke financiële hulp: het oudstenteam beoordeelt, n.a.v. criteria, of iemand hiervoor in aanmerking komt. De penningmeester voert de opdracht van het oudstenteam uit.
C. coördinator diakonale doelen
D.  coördinator zendingsprojecten (heeft tot taak en gemeente zendingsbewust te laten zijn en stuurt o.a. contactpersonen voor ieder doel afzonderlijk uit de gemeente aan)

6. De voorwaarden voor deze plannen
–       financiën: ieder jaar wordt er aan het begin van het seizoen een begroting gemaakt waarin alle activiteiten zijn opgenomen. Deze begroting wordt aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. Aan het eind van het seizoen komt een financieel verslag wat wederom aan de leden verstrekt wordt. Als vaste bijdrage voor zending en diakonaat is vastgesteld dat dit voor beide onderdelen tenminste 10% van de algemene inkomsten bedraagt.
–       mensen: we vragen de leden om zich actief in te zetten voor één of meerdere activiteiten.

7.Criteria.
Voordat we overgaan tot ondersteuning van een bepaalde instelling of persoon wil de diaconie/ zending graag een positief antwoord hebben op de volgende vragen:
–      Is het geld echt nodig?
–      Is er vastgesteld of er niet hulp gegeven wordt vanuit andere instanties zoals de burgerlijke gemeente die al betrokken zijn of betrokken kunnen worden?
–      Is het in overeenstemming met onze doelstelling?
–      Past het in ons uitgavenpatroon?
–      Krijgt het diaconale geld ook een diaconale bestemming?
–      Past de identiteit van de instelling bij onze gemeente?
–      Kan men rekening en verantwoording afleggen?

Factoren die mede van invloed zijn:
De binding van een gemeentelid of de gehele gemeente bij de instelling.

8. Presentatie van de plannen
Bij de presentatie van deze plannen vragen om reacties vanuit de gemeente, daarna eventueel aanpassing, daarna goedkeuring door de gemeente.
We bieden de mogelijkheid dat mensen zich aanmelden voor deelname aan werkgroepen.
De verantwoordelijke oudsten werven de drie coördinatoren.

9. In gang zetten van de uitvoering
De oudste belegt een vergadering met de coördinator(en) van een activiteit.
In samenspraak wordt bepaalt wanneer een activiteit start.
De coördinator is belast met de voortgang van de activiteit.
De oudste zoekt regelmatig contact met de coördinator(en) over de voortgang van de activiteit.
De oudsten brengen in het oudstenteam verslag uit van de verschillende activiteiten die in hun takenpakket zitten.