Evangelisatie

Beleidsplan

1. De doelstelling van de evangelisatie
Het is ons verlangen dat de vrije evangelische gemeente ‘t Veerlicht door onze houding, woorden en daden, een gastvrije gemeente mag zijn die verkondigend en dienstbaar is voor de omgeving. Dat mensen daardoor Jezus Christus leren kennen als hun Verlosser en Heer en volgelingen van Hem worden.

2. De plannen ofwel activiteiten
•  Activiteiten in de directe omgeving van de samenkomstruimte ‘De Schelf’
•  Activiteiten in Raamsdonksveer/Geertruidenberg
•  Deelname aan (interkerkelijke) activiteiten zoals Alpha cursus, Veerse dag, e.d.
•  3 of 4 activiteiten per jaar in september, december en maart of april

3. Doelgroepen voor de activiteiten
Alle inwoners van Raamsdonksveer-Geertruidenberg met name
•  Kinderen
•  Jongeren
•  Gezinnen
•  Ouderen

4. Waarom deze activiteiten?
Jezus Christus gaf aan alle gelovigen de opdracht het Evangelie in de gehele wereld te verkondigen en om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. De vervulling van deze Grote opdracht is de belangrijkste missie van de kerk.

5. Hoe deze activiteiten uit te voeren?
•  werkgroep van leden of vaste bezoekers van ´t Veerlicht.
•  één oudste die onderdeel- en eindverantwoordelijk is.

a. Bidden voor alle activiteiten.
b. De werkgroep straalt enthousiasme uit en staat positief ten opzichte van  plannen en activiteiten.
c. De werkgroep ontwikkelt en coördineert de activiteiten.
d. Onder leiding van de Heer samen met de gemeente tot uitvoering komen.

6. Voorwaarden voor deze activiteiten
•  mensen: draagvlak in de gemeente
•  mensen: voldoende gemotiveerde werkgroepleden
•  gebedsondersteuning
•  financiën: ieder jaar wordt aan het begin van het seizoen een begroting gemaakt voor de activiteiten/kosten van de evangelisatieplannen Het totaal bedrag van de detailbegroting wordt opgenomen in de begroting die aan de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd. Aan het eind van het seizoen komt een financieel verslag wat weer aan de leden wordt verstrekt.
•  tijd om activiteiten op te zetten en voor te bereiden.
•  tijd om activiteiten uit te voeren.

7. Criteria
De activiteiten van de evangelisatie zijn tot eer van God en passen in de doelstelling, zie punt 1.

8. Presentatie van dit plan en de activiteiten
De gemeente kan gevraagd worden om een reactie en goedkeuring van dit beleidsplan. Wanneer een activiteit is voorbereid wordt deze gepresenteerd aan de
Gemeente met het doel om de activiteit bekend te maken en de gemeente bij deze activiteit te betrekken.