Kinderwerk

Beleidsplan, vanaf 2013

1. De doelstelling van het kinderwerk
Het uitgangspunt van de gemeente is de Bijbel, het door God geïnspireerde Woord. Het is ons verlangen dat mede door onze woorden en daden mensen Jezus Christus leren kennen als hun verlosser en Heer, en volgelingen van Hem worden.
Dit geldt wat betreft het kinderwerk voor onze kinderen, die wij van God ontvangen hebben. Het is onze opdracht de kinderen in de gemeente te onderwijzen en te leren dat er één God is: Vader, Zoon en Heilige Geest, dat God spreekt door zijn Woord en Geest en dat er alleen redding en eeuwig leven is door het offer van Jezus Christus.

We onderscheiden een aantal doelen:
a. vormingsdoel
b. kennisdoel
c. gemeenschapsdoel

Het vormingsdoel omvat:
– de keuze die het kind maakt voor Jezus/ om Hem te volgen
– het kind leert dagelijkse omgang/contact met Hem hebben
– het kind gaat in de dagelijkse praktijk als volgeling van Jezus leven

Bewustwording:

– het kind leeft vanuit een houding die gericht is op anderen
– het kind maakt onderscheid tussen wat goed is en niet goed is
– het kind heeft vrijmoedigheid in bidden, zingen en getuigen
– het kind is gemotiveerd om de (kinder) bijbel te lezen en daardoor God en Jezus beter te leren kennen

Het kennisdoel omvat:
Voor de onderbouw:

– het kind leert de verhalen kennen als basis voor later

Voor de bovenbouw:

– het kind weet wat het verlossingswerk inhoudt
– het kind kan de lijn van de bijbelse geschiedenis in de juiste volgorde weergeven
– het kind kan de betekenis van de feesten (Pasen/Pinksteren etc.) uitleggen
– het kind kan uitleggen waarom bepaalde dingen gebeurd zijn zoals zondeval, de zondvloed en dergelijke
– het kind kent de bijbelboeken en kan daardoor makkelijk teksten in de Bijbel terugvinden

Het gemeenschapsdoel omvat:

– de kinderen voelen zich welkom in de gemeente en komen graag naar de diensten
– de kinderen weten dat zij erbij horen. Er is liefde, aandacht en veiligheid.
– de kinderen krijgen een leuke tijd aangeboden waarin ze de Liefde kunnen ervaren van God en ervaringen kunnen delen met leeftijdsgenootjes.

2. De plannen ofwel activiteiten
Op zondagen tijdens de eredienst gaan de kinderen nadat er gebeden is voor hen en de leiding naar hun eigen samenkomst in 2 verschillende ruimten.
Telkens wordt een verhaal/geschiedenis of heilsfeit verteld aan de hand van het materiaal van de Parel. Daarbij wordt een tekst geleerd en/of nadruk gelegd op de bedoeling/boodschap van het verhaal.

In de jaren dat een kind vanaf groep 1 basisschool t/m groep 8 de zondagsschool bezoekt is het streven om het hele programma van de Parel te doorlopen en aan alle doelen te voldoen.
Naast de vertelling is het zingen van liederen en het bidden belangrijk.Het creatieve deel van de zondagsschool of een spel zorgt ervoor dat het kind het bijbelverhaal op eigen manier kan verwerken.
Elk jaar zal beginnen met een startzondag (meestal in augustus of september) en een afsluitingsdag.
Op de laatste zondag voor de vakantie zal er aandacht zijn voor de kinderen die de zondagsschool verlaten.
Eenmaal in de 2 maanden zullen de kinderen uit de bovenbouw in de dienst blijven om hen ook te betrekken bij de eredienst. Zij ontvangen dan een boekje waarin aantekeningen over de dienst kunnen worden gemaakt.
Er wordt gespaard voor een doel.
Voorlichting aan ouders geven over opvoeding / maatschappelijke ontwikkelingen / computergebruik en feesten zoals halloween en carnaval.
De zondagsschool is toegankelijk voor de ouders om eens mee te maken wat het kinderwerk inhoudt en wat er zoal gebeurt op de zondagsschool.
Toerusting van de kinderwerkers.

3. Doelgroepen voor de activiteiten
– de kinderen in de gemeente
– de ouders
– de kinderwerkers

4. Waarom deze activiteiten?
In de eerste plaats is vorming en onderwijs van onze kinderen belangrijk voor hun geestelijke groei, maar ook voor hun dagelijks leven en (hun plaats in) de gemeente. Onder andere op de zondagsschool wordt de basis gelegd. Vanuit de relatie met Jezus Christus willen we aan de kinderen Zijn liefde zichtbaar maken en doorgeven.

Daarnaast zullen ouders en kinderwerkers door middel van informatie en cursus toegerust worden voor hun (opvoedings)taak.

5. Hoe deze activiteiten uit te voeren?
– Team kinderwerkers + assistenten
– 1 coördinator kinderwerk, voor de onderbouw en voor de bovenbouw.
– 1 oudste die eindverantwoordelijk is.

6. Voorwaarden voor deze activiteiten
– mensen: voldoende gemotiveerde kinderwerkers, die met liefde en geduld vanuit hun geloof de kinderen willen leren.
– + assistenten, bijvoorbeeld jongeren die willen meehelpen en daarvan ook willen leren.
– Financiën: ieder jaar wordt aan het begin van het seizoen een begroting gemaakt voor de activiteiten/kosten van de zondagsschool. Deze detailbegroting is een interne zaak voor het kinderwerk en wordt goedgekeurd door de oudste(n). Het totaal bedrag van de detailbegroting wordt opgenomen in de begroting die aan de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd. Aan het eind van het seizoen komt een financieel verslag wat weer aan de leden wordt verstrekt.
– Training: elk jaar is er een gezamenlijke trainingsdag voor alle kinderwerkers en assistenten.
– Geschikte ruimten

7. Criteria
De activiteiten van de zondagsschool zijn tot eer van God en voor de kinderen geloofsopbouwend te zijn. De activiteiten dienen voor de kinderen een positieve waarde te hebben en de verbondenheid in de groep en met de gemeente te versterken.
Voor wat betreft de onder punt 2 genoemde voorlichting. Deze moet de ouders handvatten geven in de opvoeding van hun kinderen. De ouders zullen hun kinderen beter kunnen voorlichten wanneer zij zelf weten zijn van gevaren in de wereld en kennis en wijsheid hebben hoe om te gaan met bijvoorbeeld verleidingen.

8. Presentatie van dit plan en de activiteiten
De gemeente kan gevraagd worden om een reactie en goedkeuring van dit beleidsplan. De zondagsschool is al vanaf het begin van de gemeente actief. In plaats van een presentatie kan ervoor gekozen worden de gemeente en de ouders in het bijzonder regelmatig te informeren.

Crèche
Het kinderwerk bevat ook de opvang van de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar. De crèche is er vooral op gericht om in een rustige en veilige omgeving de jongste kinderen een leuke tijd aan te bieden. Het biedt hun ouders de gelegenheid om ongestoord de dienst mee te maken.
Aan de peuters wordt verteld uit B boekjes en met behulp van een laptop kunnen zij het bijbelverhaal zien gebeuren.