Toerusting en Onderwijs

Beleidsplan

Uitgangspunt is 2 Tim. 3:16
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Het doel van de toerusting is om mensen te helpen discipelen van Jezus Christus te worden en als discipelen van Hem te leven.
Dat houdt onder meer in dat men:

  • een grondige kennis van de Bijbel heeft en in staat is de Bijbel te gebruiken
  • in staat is zijn geloof onder woorden te brengen
  • in staat is aan anderen uit te leggen wat men gelooft
  • goed en kwaad van elkaar kan onderscheiden
  • in staat is de wil van God te kennen in praktische situaties in het leven
  • toegerust is om God, de gemeente en de maatschappij te dienen met de door God gegeven gaven en talenten

Instrumenten om dat te bereiken zijn:
1.    De zondagsschool (4-12 jaar)
Uit het beleidsplan voor de zondagsschool:

Voor de onderbouw
Het kind leert de verhalen uit de Bijbel kennen als basis voor later.

Voor de bovenbouw
– Het kind kan uitleggen wat het verlossingswerk inhoudt.
– Het kind kan de lijn van de bijbelse geschiedenis in de juiste volgorde weergeven.
– Het kind kan de betekenis van de feesten (Pasen/pinksteren etc.) uitleggen.
– Het kind kan uitleggen waarom bepaalde dingen gebeurd zijn, zoals zondeval, de zondvloed en dergelijke.
– Het kind is in staat de juiste volgorde van de bijbelboeken op te noemen en kan daardoor gemakkelijk teksten in de Bijbel terugvinden.

2.    Tiener en jongerenwerk (12 tot ±23 jaar)
Uit het beleidsplan jongerenwerk:
We willen een richtlijn hanteren voor de inhoud van het onderwijs dat we jongeren willen aanbieden via de clubs. Daarvoor kiezen we het boek van Martin Tensen ‘Wat&Waarom ik geloof’. De bedoeling is dat de onderwerpen die in dit boek staan in de loop van de tijd aan de orde komen, ook als er ander materiaal gebruikt wordt. Voorlopig blijven we werken met het materiaal van Live Steady.

3.    Samenkomsten op zondagmorgen
De samenkomsten zijn een belangrijk instrument voor toerusting door de ontmoeting met elkaar, de gebeden, liederen en prediking. De prediking is een belangrijk instrument voor onderwijs uit en uitleg van de Bijbel, met de praktische toepassing voor de hedendaagse tijd. De samenkomsten kunnen ook dienen als ‘oefenplaatsen’ voor het uitoefenen van de verschillende gaven van de gemeenteleden.

4.    Kringen
De kringen zijn bij uitstek de plaats waar het onderwijs uit de Bijbel gegeven wordt, en vooral met elkaar besproken en uitgewisseld wordt hoe dat in de praktijk gestalte kan krijgen. Ieder seizoen wordt opnieuw vastgesteld welke onderwerpen behandeld gaan worden. Dat kunnen thematische onderwerpen zijn, maar ook bijbelboeken. Voorzover mogelijk streven we ernaar de prediking in de zondagse diensten en de onderwerpen die op kringen behandeld worden op elkaar af te stemmen.

5.    Introductiekring
Iedereen die lid wil worden wordt gevraagd de introductiekring te volgen. Het doel daarvan is vertrouwd te raken met de uitgangspunten van de gemeente, kennis te krijgen van de meest basale onderwerpen van het christelijk geloof, te ontdekken waar de eigen geestelijke gaven en talenten liggen, en het deelnemen aan een kring te ervaren. De introductiekring heeft een onderwijs-setting, d.w.z. dat er op interactieve wijze les gegeven wordt, dat er schriftelijk lesmateriaal wordt gebruikt en uitgereikt. Er is ruimte voor vragen, open gesprek, uitwisseling en dergelijke.

6.    Gerichte toerusting voor bepaalde taken
De betreffende ‘toerustingsoudste‘ is mede verantwoordelijk voor het aanbieden van toerusting voor bepaalde taken binnen de gemeente. Te denken is bijvoorbeeld aan training van medewerkers van de zondagsschool, van jongerenwerkers, toerusting voor pastoraat, opleiding potentiële sprekers enzovoort. Daartoe kan gebruik gemaakt worden van toerusters van buiten de eigen plaatselijke gemeente, cursussen, opleidingen en dergelijke.

7.    Thematische toerusting
Al naar gelang behoefte en mogelijkheden kunnen cursussen aangeboden worden over bijvoorbeeld opvoeding, seksualiteit, omgaan met Internet en dergelijke.

Voorwaarden

1.    Mensen
De verantwoordelijke oudste kan zelf een aantal werkzaamheden zoals hierboven beschreven uitvoeren, en zal proberen andere gemeenteleden toe te rusten om op hun beurt toerustingstaken uit te voeren. Daarnaast wordt waar nodig een beroep gedaan op mensen van buiten de plaatselijke gemeente die over de nodige kennis beschikken voor bepaalde vormen van toerusting.

2.    Financiën
Er is een budget beschikbaar voor de kosten van kinder- en jongerenwerk, eveneens voor de introductiekring en het verdere kringenwerk.
Als gemeenteleden op verzoek van de gemeente bepaalde cursussen volgen dan zijn de kosten voor rekening van de gemeente, uitgezonderd de lesboeken die aangeschaft moeten worden en de reiskosten.
Voor de kosten van korte cursussen over bepaalde thema’s (punt 7 hierboven) wordt in de regel een bijdrage gevraagd van de deelnemers.

3.    Ruimte en hulpmiddelen
Afhankelijk van het type toerusting zijn bepaalde ruimtes nodig. In de meeste gevallen voorziet het dorpshuis De Schelf in de nodige ruimte, anders kan uitgeweken worden naar andere geschikte locaties. Hulpmiddelen als beamer, scherm e.d. zijn voorhanden.