Wat belijden wij?

Wij belijden met de kerk van alle eeuwen ons geloof in wat de Bijbel leert op de volgende fundamentele punten:
Er is één God, Vader, Zoon en Heilige Geest, de Eeuwige, de Schepper van alles wat er is.

Jezus Christus is God, het levende Woord dat mens werd door Zijn wonderlijke ontvangenis door de Heilige Geest en Zijn geboorte uit de maagd Maria. Hij is volmaakt God en waarachtig mens in één persoon, voor eeuwig.

Jezus Christus leidde een zondeloos leven en nam vrijwillig de gevolgen op zich van de zonden van de mensen door aan het kruis als hun plaatsvervanger te sterven. Daardoor is de schuld voldaan, en kan God zonden vergeven zonder tekort te doen aan Zijn rechtvaardigheid. Zo kan ieder mens die in Jezus Christus gelooft, op Hem vertrouwt, verlossing en bevrijding ontvangen, en met God verzoend worden.

Jezus Christus stond lichamelijk op uit de dood. Het graf was leeg. Na Zijn opstanding is Hij herkenbaar verschenen aan Zijn leerlingen. Hij voer op naar de hemel, nam plaats aan de rechterhand van God de Vader.

Jezus Christus zal weer op aarde komen – persoonlijk, zichtbaar en lichamelijk – om de geschiedenis en het eeuwig plan van God te voleindigen.

De mens is geschapen naar Gods beeld, en geroepen tot een vrijwillige liefdesrelatie met zijn Schepper.

Daar de mens naar het beeld van God geschapen is, bezit ieder mens, ongeacht zijn ras, religie, kleur, cultuur, status, geslacht of leeftijd, een met de geboorte gegeven waardigheid. De mens heeft echter gekozen zijn eigen weg te gaan, los van God, opstandig tegen God, en mist daarmee het doel waartoe God hem geschapen heeft. De Bijbel noemt dit zonde. Het kwaad heeft toegang gekregen tot de menselijke natuur. Daardoor is de mens vervreemd van zijn Schepper. De mens is nog steeds beelddrager van God, maar dat beeld vertoont wel een diepe barst, veroorzaakt door onze menselijke schuld.

Gemeten naar Gods volmaakte karakter is er niemand die aan Gods normen voldoet, en schiet elk mens tekort tegenover God. Geestelijk gezien is de mens daardoor dood, gescheiden van God, de Bron van zijn bestaan, onder het oordeel van God. God echter nodigt ieder mens uit om met Hem verzoend te worden door Jezus Christus, die het oordeel Zelf gedragen heeft. Jezus Christus is daarom de enige weg tot God, de enige bemiddelaar tussen God en mensen.

God wil niet dat iemand verloren gaat. Door bekering en geloof in Jezus Christus wordt een mens bevrijd van schuld, en als het ware opnieuw geboren, vernieuwd door de Heilige Geest.

Deze verlossing van de mens is volkomen het werk van Gods vrije genade en niet het werk, geheel of gedeeltelijk, van menselijke inspanningen. God ontfermt zich over diegenen die hun vertrouwen alleen op Christus stellen. Hij verklaart allen die in Jezus Christus geloven rechtvaardig.

Het is een voorrecht van allen die opnieuw geboren zijn door de Heilige Geest, dat zij zeker mogen zijn van hun verlossing vanaf het moment dat zij op Christus als Verlosser hun vertrouwen stelden. Deze zekerheid is niet gebaseerd op enige menselijke verdienste, maar is gebaseerd op het plaatsvervangend offer van Christus, op de Bijbel, Gods Woord, en op het getuigenis van de Heilige Geest in de gelovige.

Wanneer mensen Christus aannemen, en zij door wedergeboorte deel uitmaken van Zijn Koninkrijk, moeten zij niet alleen proberen de nieuwe levenswandel in hun eigen leven te laten zien, maar die ook te midden van heel de samenleving gestalte te geven.

Ieder die gelooft in Jezus Christus heeft de Heilige Geest ontvangen. Door die Geest is hij verzegeld als God eigendom. De Geest is het onderpand van de komende verlossing. Ook heeft de Geest iedere gelovige gaven gegeven tot opbouw van de Kerk, om God en mensen met die gaven te mogen dienen.

De Heilige Geest is in de wereld gekomen om Christus te openbaren en te verheerlijken en om het verlossingswerk van Christus aan de mensen bekend te maken. Het is de Geest die mensen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is de Geest die zendt en kracht geeft om te getuigen van Jezus Christus.

Elke gelovige is geroepen om zo te leven in de kracht van de inwonende Geest, dat hij of zij niet zal toegeven aan de begeerte van de oude zondige natuur, maar vrucht zal dragen tot eer van God.

Jezus Christus is het Hoofd van de kerk, Zijn lichaam, die bestaat uit alle mensen, levenden en doden, die aan Hem verbonden zijn door het verlossend geloof in Hem.

God heeft uit de wereld voor Zich een eigen volk bijeen geroepen en hun opgedragen om de wereld in te gaan om Zijn dienaren en getuigen zijn.

Hij heeft hen geroepen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, tot opbouw van het lichaam van Christus en tot verheerlijking van Zijn naam.

God roept Zijn kinderen op om regelmatig samen te komen, om deel te nemen aan Bijbelse instellingen als doop en avondmaal, om elkaar van harte lief te hebben, te bemoedigen en de eenheid te bewaren, om zich in leer en tucht aan de Bijbel te onderwerpen.

Wij geloven dat we als plaatselijke gemeente deel uitmaken van de wereldwijde Kerk van Christus. Door Christus die door Zijn Geest in ons woont, zijn we verbonden met alle andere plaatselijke kerken die Hem als Heer belijden. We geloven dat we geroepen zijn die eenheid ook zichtbaar gestalte te geven, en zoeken naar mogelijkheden om dat in praktijk te brengen.

Er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen. Voor de eersten een opstanding ten leven; voor hen die Jezus Christus bewust afwijzen een opstanding ten oordeel.

Jezus Christus gaf aan alle gelovigen de opdracht het Evangelie in de gehele wereld te verkondigen en om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. De vervulling van deze Grote Opdracht is de belangrijkste missie van de kerk.

Evangelisatie is de verkondiging van de historische, bijbelse Christus als Heiland en Heer, met als doel de mensen te bewegen persoonlijk tot Hem te komen en zo met God verzoend te worden. Het betekent ook de oproep van Jezus aan allen die Hem willen volgen zichzelf te verloochenen, hun kruis op te nemen, en in gehoorzaamheid aan Hem, zich te voegen in Zijn Kerk en verantwoordelijke dienst in de samenleving.

De Bijbel is het geheel door God geïnspireerde Woord. Zij vormt de volledige openbaring van Zijn wil. Zij is geheel betrouwbaar en heeft absoluut gezag in zaken van geloof en leven.